Dohas/chants Instructions

Un chant de Gotsangpa (1189 – 1258)

ན་མོ་རཏྣ་གུ་རུ། མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མཆོག །རིན་ཆེན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་བདག །མཁྱེན་རྩེ་ནུས་པར་ལྡན་པས་འཁོར་འདས་མ་ལུས་འདྲེན། །ཆོས་རྗེ་རིན་ཆེན་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་འདུད། Namo ratna guru ! Je m’incline avec respect aux pieds du précieux seigneur du Dharma Roue...
Lire la suite
Dohas/chants

Un chant de Kodrakpa

Un chant de Kodrakpa (1182-1261) །།ཨོཾ་ས་སྟི བདག་རང་སྤྲང་པོ་རྣལ་འབྱོར་པ། །ཐོས་པས་ཕྱིའི་སྒོ་འདོགས་ཆོད། །བསམས་པས་དེ་ཉིད་དོན་དུ་གོ། །བསྒོམས་པས་ཉམས་སུ་མྱོང་ལགས་པས། Om svasti ! Je suis un yogi vagabond Qui a...
Lire la suite
Instructions Nouveautés

Mahamudra, la voie rapide de la transformation en un puissant réalisé

    ༄༅།།རྟོགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་འགྱུར་བའི་མྱུར་ལམ་ཕྱག་ཆེན། Mahamudra, la voie rapide de la transformation en un puissant réalisé   ༄༅།།སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་རྗེས། །བདག་སོགས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། Vénérable lama, concentration...
Lire la suite
Instructions Nouveautés

Instructions essentielles sur les trois points cruciaux

༈ ཚིག་གསུམ་གནད་ཀྱི་མན་ངག་བཞུགས། Instructions essentielles sur les trois points cruciaux   ན་མོ་མཉྫཱ་ཤྲི་ཡེ། Namo Manjushriyé !   །ཐ་མལ་ཤེས་པ་རྒྱ་ཡན་མ། །ཚིག་གིས་མི་མཚོན་རང་གིས་རིག །བཟོ་བཅོས་འཛིན་ཞེན་རང་ལོག་ན། །སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་རིག་ཅེས་བྱ། L’esprit ordinaire...
Lire la suite
Instructions Nouveautés

Les instructions de l’esprit du Kusali

ཀུ་སཱ་ལིའི་སེམས་ཁྲིད། Les instructions de l’esprit du Kusali   ༈ ན་མོ་གུ་རུ། Namo Guru !   ལྟ་སྒོམ་བཤད་ཚུལ་མང་ལགས་ཀྱང༌། །རང་སེམས་ངོ་བོ་སྐྱོང་ལ་འདུས། །སེམས་ཞེས་གཞན་དུ་ཡོད་པ་མིན། །ད་ལྟའི་རྣམ་རྟོག་འདི་ཀ་ཡིན། Bien qu’il y...
Lire la suite
Instructions Nouveautés

L’Ornement de l’intention invincible : Les étapes de la méditation des instructions essentielles de la Continuité Sublime du grand véhicule.

  Hommage au lama et aux déités éminentes ! Hommage à celui que des dieux mondains par centaines honorent avec respect,...
Lire la suite
Dohas/chants

Chant de Lavapa

  ༄༅། །ལྭ་བ་པའི་གླུ་བཞུགས་སོ།། Chant de Lavapa ལཱ་བ་པས་མཛད། Composé par Lavapa ༄༅། །སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། Hommage au Bouddha ! །ལྟོས་དང་སྐྱེ་བ་གནས་པ་མེད་པ་ན། །བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དང་ཁྱད་པ་མེད། །དེ་ཉིད་རང་བཞིན་ཤིན་ཏུ་གོ་གྱུར་ནས། །ཇི་ལྟར་མི་མཐུན་པ་དེ་རྣམ་པར་སྤྲོས། Regarde !...
Lire la suite
Général

Vision de l’ainsité

  ༄༅༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཏ་ཐཱ་ཏཱ་དྲྀཥྚི་ནཱ་མ། En sanskrit : tathatādṛṣṭi-nāma   བོད་སྐད་དུ། དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བ། En tibétain : dechinnyi kyitawa chédjawa En français : Vision de...
Lire la suite
Dohas/chants

Chant du vaillant ācārya Vairocana

  ༄༅། །ཨཱ་ཙཱརྱ་དཔའ་བོ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་གླུ་བཞུགས་སོ།། དཔའ་བོ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱིས་མཛད། Chant du vaillant ācārya Vairocana Composé par le vaillant Vairocana ༄༅། །སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། Hommage au Bouddha ! །ཀྱེ།...
Lire la suite
Instructions

Pratiquer les trois états du Mahamoudra

  Pratiquer les trois états du Mahamoudra : repos, mouvement, présence        Celui qui est capable de pratiquer...
Lire la suite
Dohas/chants Instructions

Vision de la vacuité

  སློབ་དཔོན་ཤ་ཝ་རི་པས་མཛད། Composé par maître Shavaripa ༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཤུ་ནྱ་ཏཱ་དྲྀཥྚི་ནཱ་མ། །བོད་སྐད་དུ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བ། སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། En sanskrit : Śūnyatādṛṣṭināma En tibétain : tongpa nyikyi tawa...
Lire la suite
Dohas/chants

Un chant de Dhitṭhijñāna

  བླ་མ་དྷིཐྚི་ཛྙཱ་ནའི་གླུ། Un chant de Dhitṭhijñāna   སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། Hommage au Bouddha !   །ཀྱེ་མ་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་རྣམས། །རྣམ་རྟོག་སྒྲོག་གིས་དམ་བཅིངས་ཏེ། །འཁོར་བའི་མྱ་ངན་འདམ་བུ་རུ། །ཕྱོགས་བཅུ་ཀུན་ཏུ་རྣམ་པར་འཁྱམས་། Kye ma ! Les vivants...
Lire la suite
Instructions

Conseil chanté à l’attention de Gok Sangden

  རྒོག་བཟང་ལྡན་ངོར་གདམས་པའི་མགུར་མ་བཞུགས་སོ། Conseil chanté à l’attention de Gok Sangden   །ནང་གི་རིག་པ་ཁ་ཡན་ཐོང་། །ཕྱི་རུ་སྣང་ལ་མ་ཞེན་པར། །ཕྱི་ནང་མེད་པ་ཟང་ཐལ་ལེ། །རེ་དོགས་གྲོལ་ལ་ཨེ་མ་ཧོ། Abandonne-toi dans l’ouverture de l'intelligence intérieure...
Lire la suite
Dohas/chants

Un chant de Naropa

  ནཱ་རོ་པས་མཛད། Composé par Naropa   ༄༅། །སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། Hommage au Bouddha !   །རང་བཞིན་བདག་མེད་མ་དེ་ནི། །བདག་གིས་མི་རིག་བྱེད་པ་ཡིན། །ཆགས་པ་མེད་པ་དེ་ཡིས་ནི། ཉོན་མོངས་ཞི་བར་བྱེད་པ་ཡིན། La nature de Nairātmyā Est...
Lire la suite
Dohas/chants

Le chant de Maitripa

  མི་ཏྲི་པས་མཛད། Composé par Maitripa ༄༅། །གང་ཡང་མི་སྐྱེ་མི་འགག་དངོས་པོས་བཅིང་བ་མེད། །ཁམས་གསུམ་གྲོལ་མེད་འཁྲུལ་པ་རྣམས་ལ་སྣང་། རྩ་བ་སེམས་ཉིད་སྣ་ཚོགས་འཁྲུལ་པའི་རང་བཞིན་ནི། །ཐོག་མེད་འཁྲུལ་པའི་རང་བཞིན་གཞིགས་ན་རྙེད་མི་འགྱུར། Toutes choses non nées et sans cessation sont sans entraves...
Lire la suite
Général

L’enseignement d’un imbécile fourvoyé vêtu de boue et de plumes (extrait)

  L’enseignement d’un imbécile fourvoyé vêtu de boue et de plumes (extrait) par Dudjom Lingpa        Des érudits...
Lire la suite
Général

Dernier des douze actes du corps d’émanation suprême du Bouddha

  Le passage en l’au-delà des peines Il révéla le mode du nirvana sans localisation Et ses reliques se répandirent...
Lire la suite
Général

11ème des douze actes du corps d’émanation suprême du Bouddha

  La mise en mouvement de la roue du Dharma A la requête de Brahma et d’autres, en des lieux...
Lire la suite
Général

10ème des douze actes du corps d’émanation suprême du Bouddha

  Le parfait éveil Il réalisa successivement les recueillements, les quatre vérités et l’interdépendance, Et par l’absorption semblable au vajra,...
Lire la suite
Général

9ème des douze actes du corps d’émanation suprême du Bouddha

  Le triomphe sur les hordes de Mara Par le pouvoir de l’amour, il vainquit le perfide malin, Les hordes...
Lire la suite
1 2 3 5